Aktualności
Start Aktualności

PostHeaderIcon Aktualności

PostHeaderIcon

W dniu 6 wrzenia br. odbyo si posiedzenie Rady LGD ?ZIELONE SIOO? w zwizku z zakoczonym naborem wnioskw o przyznanie pomocy w ramach dziaania 4.1/413 ?Wdraanie lokalnych strategii rozwoju? na operacj, ktra odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ?Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw?. Termin skadania projektw trwa od dnia 20 lipca do 13 sierpnia br. Na ww. konkurs do Biura LGD wpyn jeden wniosek na zadanie pn. ?Zakup brykieciarki hydraulicznej, cignika rolniczego oraz drukarki laserowej?, zoony przez S&S EKOENERGIA STEPNOWSKA I INNI S.J. na kwot dofinansowania w wysokoci 99 870,00 z. Cakowita warto zadania: 199 740,00 z.

Organ decyzyjny uzna, e wniosek jest zgodny z Lokaln Strategi Rozwoju oraz w ramach oceny wedug lokalnych kryteriw wyboru otrzyma 11,69 punktw.


 

PostHeaderIcon

Uprzejmie zawiadamiam, e w dniu 6 wrzenia 2010 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej (na I pitrze) Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej odbdzie si posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Dziaania ?ZIELONE SIOO?.
Przedmiotem posiedzenia bdzie wybr wnioskw zoonych do LGD w ramach ogoszonego naboru ? dziaanie 4.13 ?Wdraanie Lokalnych Strategii Rozwoju? na operacj, ktra odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ?Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw?.
Zgodnie z 8 ust. 2 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Dziaania ?ZIELONE SIOO? czonkowie Rady przed terminem posiedzenia powinni mie moliwo zapoznania si ze wszystkimi dokumentami i materiaami zwizanymi z posiedzeniem (w tym wnioskami
o przyznanie pomocy, ktre wpyny w trakcie ogoszonego konkursu).
Wobec powyszego ww. dokumenty i materiay dostpne bd w biurze LGD przy ul. Mieczkowskiego 4 (II pitro), od poniedziaku do pitku w godz. 8.00 ? 16.00.
Jednoczenie informuj, e zgodnie z 5 ust. 1 Regulaminu Rady czonkowie organu decyzyjnego maj obowizek uczestniczenia w posiedzeniu Rady.
W przypadku braku moliwoci wzicia udziau w posiedzeniu, czonek Rady zawiadamia o tym fakcie Biuro LGD na 2 dni przed terminem posiedzenia, lub w szczeglnie uzasadnionych przypadkach do momentu rozpoczcia posiedzenia.
Proponowany porzdek obrad:
1.Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczcego.
2.Wybr sekretarza posiedzenia.
3.Przyjcie porzdku obrad.
4.Prezentacja i omwienie zoonych wnioskw o przyznanie pomocy w ramach dziaania ?Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw?.
5.Wypenienie przez czonkw Rady ?Deklaracji poufnoci i bezstronnoci?.
6.Gosowanie w sprawie zgodnoci operacji z LSR przez wypenienie odpowiedniej karty oceny.
7.Gosowanie w sprawie oceny operacji wedug lokalnych kryteriw przez wypenienie odpowiedniej karty oceny.
8.Podjcie stosownej uchway o wybraniu, bd niewybraniu operacji do dofinansowania w ramach dziaania ?Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw?.
9.Sporzdzenie listy ocenionych operacji zgodnych z LSR i wybranych do realizacji, bd listy ocenionych operacji niezgodnych z LSR i niewybranych do realizacji.
10.Wolne gosy, wnioski i zapytania.
11.Zamknicie posiedzenia.
Z powaaniem
/-/ Micha Rutkowski
Przewodniczcy Rady
LGD ?ZIELONE SIOO?

Uprzejmie zawiadamiam, e w dniu 6 wrzenia 2010 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej (na I pitrze) Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej odbdzie si posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Dziaania ?ZIELONE SIOO?.

Przedmiotem posiedzenia bdzie wybr wnioskw zoonych do LGD w ramach ogoszonego naboru ? dziaanie 4.13 ?Wdraanie Lokalnych Strategii Rozwoju? na operacj, ktra odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ?Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw?.

Zgodnie z 8 ust. 2 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Dziaania ?ZIELONE SIOO? czonkowie Rady przed terminem posiedzenia powinni mie moliwo zapoznania si ze wszystkimi dokumentami i materiaami zwizanymi z posiedzeniem (w tym wnioskami

o przyznanie pomocy, ktre wpyny w trakcie ogoszonego konkursu).

Wobec powyszego ww. dokumenty i materiay dostpne bd w biurze LGD przy ul. Mieczkowskiego 4 (II pitro), od poniedziaku do pitku w godz. 8.00 ? 16.00.

Jednoczenie informuj, e zgodnie z 5 ust. 1 Regulaminu Rady czonkowie organu decyzyjnego maj obowizek uczestniczenia w posiedzeniu Rady.

W przypadku braku moliwoci wzicia udziau w posiedzeniu, czonek Rady zawiadamia o tym fakcie Biuro LGD na 2 dni przed terminem posiedzenia, lub w szczeglnie uzasadnionych przypadkach do momentu rozpoczcia posiedzenia.

Proponowany porzdek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczcego.
 2. Wybr sekretarza posiedzenia.
 3. Przyjcie porzdku obrad.
 4. Prezentacja i omwienie zoonych wnioskw o przyznanie pomocy w ramach dziaania ?Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw?.
 5. Wypenienie przez czonkw Rady ?Deklaracji poufnoci i bezstronnoci?.
 6. Gosowanie w sprawie zgodnoci operacji z LSR przez wypenienie odpowiedniej karty oceny.
 7. Gosowanie w sprawie oceny operacji wedug lokalnych kryteriw przez wypenienie odpowiedniej karty oceny.
 8. Podjcie stosownej uchway o wybraniu, bd niewybraniu operacji do dofinansowania w ramach dziaania ?Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw?.
 9. Sporzdzenie listy ocenionych operacji zgodnych z LSR i wybranych do realizacji, bd listy ocenionych operacji niezgodnych z LSR i niewybranych do realizacji.
 10. Wolne gosy, wnioski i zapytania.
 11. Zamknicie posiedzenia.

Z powaaniem

/-/ Micha Rutkowski

Przewodniczcy Rady

LGD ?ZIELONE SIOO?

 

PostHeaderIcon Powszechny Spis Rolny

Wicej informacji na www.stat.gov.pl lub www.spis.gov.pl

 

PostHeaderIcon

W niedziel 15 sierpnia br. na Placu Targowym w Zarbach Kocielnych uczestniczylimy w Festynie Rodzinnym pod hasem ?Ekoturystyka midzy Bugiem a Narwi?. Organizatorami imprezy by Urzd Gminy w Zarbach Kocielnych oraz Spoeczny Instytut Ekologiczny w Warszawie. Celem imprezy bya promocja sieci ekoturystycznej, ktra zawizaa si na terenie gmin wschodniego Mazowsza w tym na terenie gmin: Brok, Makinia Grna, Zarby Kocielne, Nur, Ostrw Mazowiecka oraz zachcenie rodzin do wsplnego i aktywnego spdzenia wolnego czasu.

Zgodnie z hasem Festynu by to dzie peen atrakcji, radoci, umiechu i wsplnej zabawy. Na zaproszonych goci oraz mieszkacw okolicznych miejscowoci organizatorzy przygotowali szereg rnego rodzaju atrakcji. Wrd nich znalazy si: wystpy artystyczne dzieci ze szkoy w Zarbach Kocielnych, wystpy zespow ludowych i tanecznych, defilada Plutonu Kawalerii X Puku Uanw Litewskich w Zarbach Kocielnych, turniej piki siatkowej i nonej. Duym zainteresowaniem cieszya si prezentacja programu ?Wzorcowa sie ekoturystyczna midzy Bugiem a Narwi? oraz gmin i partnerw biorcych udzia w projekcie dokonana przez Koordynatorw. W prezentacji przedstawiono rwnie i LGD ?ZIELONE SIOO?, ktra uczestniczya ww. projekcie. Ponadto rozstrzygnito konkursy na najadniejszy ogrdek i na najsmaczniejsze pierogi oraz ciasto. Przeprowadzono wybory Miss Dzieciakw oraz wybory Miss Festynu 2010. Najmodsi uczestnicy imprezy mogli wzi udzia w rnych grach i zabawach. Wyjtkow atrakcj, dostarczajc wielu wrae estetycznych, by pokaz sztucznych ogni, ktre rozwietliy niemal cae niebo.

Duym powodzeniem cieszyo si nasze promocyjne stoisko, na ktrym zorganizowalimy degustacj regionalnych potraw tradycyjnych, pochodzcych od wytwrcw z obszaru objtego nasz dziaalnoci. Mona byo sprbowa domowego chleba i pachncego drodowego ciasta z kuchni Pani Marii Elert z Bdnicy oraz swojskich wdlin, smalcu ze skwarkami i kiszonych ogrkw z ?Bindugi? w Broku. Ponadto kady odwiedzajcy stoisko mg otrzyma nasz ulotk informacyjn, a take uzyska wiadomoci o moliwociach pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej poprzez konkursy ogaszane w ramach wdraania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD ?ZIELONE SIOO?.

Dodatkow promocj naszej LGD by krtki wywiad, ktrego udzielia Prezes Adriana Rukat dla Programu 1 Polskiego Radia, w ktrym przedstawia dotychczasowy dorobek Stowarzyszenia oraz plany na przyszo.

Festy Rodzinny zakoczy si dyskotek z zespoem HOLIDAY, na ktrej modzie bawia si do pnych godzin nocnych. Organizatorzy Festynu oprcz muzycznych atrakcji, gier, zabaw i konkursw, zapewnili rwnie liczne stoiska handlowe i gastronomiczne.

 

PostHeaderIcon

W imieniu Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich serdecznie zapraszamy do udziau w konkursie na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury realizowany na terenach wiejskich przy wsparciu rodkw unijnych pn. ?Przyjazna wie?.

W konkursie mog wzi udzia wszyscy beneficjenci, ktrzy zrealizowali projekty wspierajce rozbudow infrastruktury technicznej lub spoecznej na obszarach wiejskich, wspfinansowane z Funduszy Europejskich od 2004 r.

Zgoszenianaley skada w terminie do 31 sierpnia 2010 r. na adres Sekretariatu Regionalnego KSOW w wojewdztwie mazowieckim.

Regulamin konkursu wraz z formularzem zgoszeniowym znajdziecie Pastwo na stronie www.ksow.gov.pl

 
Więcej artykułów…