Aktualności
Start Aktualności

PostHeaderIcon Aktualności

PostHeaderIcon

Ju trzeci rok z kolei czonkowie naszej Lokalnej Grupy Dziaania ?ZIELONE SIOO? Pastwo Zofia i Jerzy Kolanowscy waciciele Gospodarstwa Agroedukacyjnegow Glinie - wiosce pooonej wzdu niezwykle malowniczej, poronitej lasem skarpy Bugu w gminie Makinia Grna rozpoczli cykl Kiermaszy: ?Smakoyki i ciekawostki z Gliny?.

Tegoroczny inauguracyjny kiermasz odby si 3 lipca przy piknej, sonecznej pogodzie i przycign wielu goci nie tylko z naszego terenu, ale rwnie ze znacznie odleglejszych miejscowoci.

Jak co roku mona byo skosztowa i zakupi domowego jada przygotowanego przez wytwrcw regionalnych tj. serw z koziego mleka, pysznego miodu, wdlin, drodowego ciasta, skaczy czy domowego chleba na liciu chrzanowym, posmarowanego pachncym smalcem ze skwarkami i z kiszonym ogrkiem. Pragnienie ugasi mona byo swojskim piwem kozicowym ? Kozibroda?.

Ponadto bya to okazja do obejrzenia i kupienia prac rkodziea amatorskiego lokalnych twrcw. Podziw budziy: anioki, kapelusze, serwety, obrusy, dzwoneczki i bombki wykonane na szydeku, kolorowo zdobione rzeby w drewnie, haft krzyykowy, malarstwo olejne, kwiaty z koronki i papieru, naczynia z gliny. W zachwyt szczeglnie panie wprawiaa rcznie wykonana biuteria z bursztynu, korali i innych kamieni ozdobnych. Ponadto du atrakcj bya moliwo sprbowania trudnej sztuki przdzenia lnianej nici na koowrotku, utoczenia na kole garncarskim naczynia z gliny, czy zrobienia ozdobnego serduszka.

Dodatkow, niezwykle sympatyczn atrakcj by wystp zespou ?Makinianka?, ktry swoim piewem i tacem umila czas wszystkim gociom.

Impreza organizowana jest pod patronatem Wjta Gminy Makinia Grna, finansowana ze rodkw Programu Integracji Spoecznej.

Kiermasze odbywa si bd w kad sobot lipca i sierpnia od godz. 15.00.

 

PostHeaderIcon

Uprzejmie zawiadamiamy, e w dniu 7 czerwca 2010 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej (na I pitrze) Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej odbdzie si posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Dziaania ?ZIELONE SIOO?.
Przedmiotem posiedzenia bdzie wybr wnioskw zoonych do LGD w ramach ogoszonego naboru - dziaanie 4.1/413 ?Wdraanie Lokalnych Strategii Rozwoju? dla operacji, ktre odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaania ?Odnowa
i rozwj wsi?.
Zgodnie z 8 ust. 2 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Dziaania ?ZIELONE SIOO? czonkowie Rady przed terminem posiedzenia powinni mie moliwo zapoznania si ze wszystkimi dokumentami i materiaami zwizanymi z posiedzeniem (w tym wnioskami
o przyznanie pomocy, ktre wpyny w trakcie ogoszonego konkursu).
Wobec powyszego ww. dokumenty i materiay dostpne bd w biurze LGD przy
ul. Mieczkowskiego 4 (II pitro), od poniedziaku do pitku w godz. 8.00 ? 16.00.
Jednoczenie informujemy, e zgodnie z 5 ust. 1 Regulaminu Rady czonkowie organu decyzyjnego maj obowizek uczestniczenia w posiedzeniu Rady.
W przypadku braku moliwoci wzicia udziau w posiedzeniu, czonek Rady zawiadamia otym fakcie Biuro LGD na 2 dni przed terminem posiedzenia, lub w szczeglnie uzasadnionych przypadkach do momentu rozpoczcia posiedzenia.

Proponowany porzdek obrad:
1.Otwarcie posiedzenia.
2.Wybr Prezydium Rady LGD ?ZIELONE SIOO?.
3.Wybr protokolanta.
4.Przyjcie porzdku obrad.
5.Prezentacja i omwienie zoonych wnioskw o przyznanie pomocy w ramach dziaania ?Odnowa i rozwj wsi?.
6.Wypenienie przez czonkw Rady ?Deklaracji poufnoci i bezstronnoci?.
7.Gosowanie w sprawie zgodnoci operacji z LSR przez wypenienie odpowiedniej karty oceny.
8.Gosowanie w sprawie oceny operacji wedug lokalnych kryteriw przez wypenienie odpowiedniej karty oceny.
9.Podjcie stosownych uchwa o wybraniu, bd niewybraniu operacji dodofinansowania w ramach dziaania ?Odnowa i rozwj wsi?.
10.Sporzdzenie listy ocenionych operacji zgodnych z LSR i wybranych do realizacji, bd listy ocenionych operacji niezgodnych z LSR i niewybranych do realizacji.
11.Wolne gosy, wnioski i zapytania.
12.Zamknicie posiedzenia.

 

PostHeaderIcon

Mylenie projektowe, zasady tworzenia ?Maych projektw? oraz specyfika procesu oceny przez Rad? - to temat szkolenia, ktre odbyo si w dniu 18 maja br. w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej, w zwizku ze zbliajcym si terminem zakoczenia naboru wnioskw w ramach dziaa ?Mae projekty?.

Uczestnikami szkolenia byli czonkowie Rady odpowiedzialni za wybr operacji do dofinansowania oraz czonkowie Zarzdu LGD ?ZIELONE SIOO? odpowiedzialni za wdraanie LSR.

Po raz kolejny zajcia poprowadzi Pan Leszek Leniak z Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie posiadajcy bogate dowiadczenie w zakresie prowadzenia szkole dotyczcych tematyki Leader.

Zajcia prowadzone w formie wykadw i wicze day moliwo odbiorcom szkolenia zapoznania si procedur oceny wnioskw oraz zasadami i warunkami przyznawania pomocy w ramach tego ww. dziaania. Omwiono koszty podlegajce refundacji i oczekiwania w stosunku do wnioskodawcw. Niezwykle ciekawym dowiadczeniem bya moliwo samodzielnego przeprowadzenia analizy problemw, diagnozowania celw w projekcie oraz przygotowania matrycy logicznej projektu.

Szkolenie zakoczya dyskusja podsumowujca, w ktrej udzia wzili wszyscy uczestnicy wykadw. Dziki warsztatom czonkowie Rady i Zarzdu LGD wzbogacili swoj wiedz na temat wyboru wnioskw do realizacji oraz caej procedury, ktra temu towarzyszy.

 

Zarzd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dziaania ?ZIELONE SIOO?w Ostrowi Mazowieckiej ogasza otwarty konkurs ofert na stanowisko: specjalista ds. obsugi biura

Dokumenty do pobrania - pobierz

 

PostHeaderIcon

21 wrzenia 2009 r. w malowniczej sceneri Paacu w ochowie odbya si konferencja inauguracyjna ?Zrwnowaony cel podry midzy Bugiem a Narwi? w ramach nowego projektu ?Wzorcowa sie ekoturystyczna midzy Bugiem a Narwi?. Konferencja powicona bya budowaniu zrwnowaonego celu podry jako podstawy sieci ekoturystycznej. Organizatorem imprezy by Spoeczny Instytut Ekologiczny ? realizator ww. projektu.

Podczas spotkania poruszanych byo wiele kwestii praktycznych jak budowa zrwnowaony cel podry i co si na niego skada.

Konferencj uatrakcyjni udzia wielu zagranicznych goci m.in. pani Lone Lamark norweskiego partnera projektu, specjalisty wekoturystyce i dowiadczonego edukatora z Norwegii, ktry w swoim wykadzie przedstawi ?Zrwnowaone cele podry w Norwegii?. Podczas konferencji urzdy gmin biorce udzia w projekcie zaprezentoway lokalne walory przyrodnicze, kulturowe, turystyczne i ekoturystyczne, tworzc tym samym atrakcyjn wizytwk swojego regionu.

Lokalna Grupa Dziaania ?ZIELONE SIOO? z uwagi na fakt, i w caoci swoim obszarem znajduje si na terenie projektu, rwnie aktywnie uczestniczya w tej konferencji. Reprezentowaa nas pani Adriana Rukat prezes Stowarzyszenia, ktra wystpia z prezentacj. Uczestnicy konferencji mogli zapozna si zkrtk histori LGD ?ZIELONE SIOO?, pozna struktur organizacyjn oraz czonkowsk, walory przyrodnicze obszaru dziaania naszej LGD, najwaniejsze zabytki, ofert noclegowo ? gastronomiczn i agroedukacyjn. Omwiono take cele strategiczne i operacyjne zapisane w Lokalnej Strategi Rozwoju LGD ?ZIELONE SIOO?.

Zainaugurowany projekt realizowany jest w ramach wsparcia udzielonego przez Islandi, Lichtenstein i Norwegi poprzez dofinansowanie ze rodkw Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz norweskiego Mechanizmu Finansowego, a take ze rodkw budetu pastwa w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarzdowych. Cay projekt przyczyni si do wypromowania turystyki wiejskiej o wysokich standardach ekologicznych oraz do lepszego zrozumienia przez lokalne spoecznoci, a take turystw, wartoci zasobw przyrodniczych obszaru Natura 2000.